Dochodzenie roszczeń / sprawy o zapłatę

Dotychczasowa praktyka i zdobyte doświadczenie nauczyło nas, że każdą sprawę należy analizować pod kątem praktycznym. Stoimy na stanowisku, iż zawsze należy dochodzić swoich praw, zaś nielojalny kontrahent niczym nie różni się od oszusta. Reprezentując wierzycieli często spotkaliśmy się z bardzo wymyślnymi działaniami dłużników mającymi na celu udaremnienie egzekucji i wiemy jak im skutecznie przeciwdziałać. Szybkość reakcji, konsekwentność, działanie w stałej współpracy z Mocodawcą i organami egzekucyjnymi sprawia, że skuteczność dochodzenia roszczeń jest w kancelarii na wysokim poziomie.

Reprezentacja w sprawach karnych / karnoskarbowych

Kancelaria oferuje usługi w zakresie sprawowania funkcji obrońcy oraz w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego, który wywalczy stosowne świadczenie odszkodowawcze. Zapewniamy udział na każdym etapie postępowania karnego. Na etapie postępowania przygotowawczego oferujemy wsparcie podczas pierwszych czynności procesowych takich jak przesłuchanie na policji czy w prokuraturze, reprezentacje w sprawach aresztanckich, czynny udział we wszelkich czynnościach procesowych, aktywną reprezentacje na etapie postępowania sądowego oraz wszechstronną pomoc na etapie postępowania wykonawczego.

Ochrona praw dłużników

Bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności przekłada się również na znajomość sytuacji gdzie wierzyciele nadużywają swoich praw.  Dzieje się tak w szczególności kiedy naprzeciw dłużnika stoi korporacja windykacyjna, fundusz sekurytyzacyjny czy inni przedsiębiorcy specjalizujący się w handlu długami (często przedawnionymi). Zdarza się, że dłużnik popadł w zadłużenie z przyczyn zewnętrznych, niezawinionych przez siebie. Rzetelny dłużnik, który chce świadczyć należność zasługuje na pomoc i ochronę przed wierzycielem, jeżeli ten nadużywa swoich praw. Reprezentujemy dłużników również w sprawach upadłościowych, w tym w postępowaniu o upadłość konsumencką.

Prawo Transportowe / Międzynarodowe Prawo Przewozowe

Rozwiązania przyjęte w systemie prawa przewozowego są specyficzne i często odmienne od ogólnych rozwiązań w prawie cywilnym. Zdarza się, że  z uwagi na bliskie powiązania z prawem cywilnym uczestnicy procesów transportowych i pełnomocnicy ich reprezentujący badają sytuacje prawną  w oparciu o same postanowienia umowne oraz ogólne zasady prawa cywilnego. Takie podejście  jest zdradliwe i bardzo niebezpieczne. Kancelaria w swojej pracy uwzględnia wszystkie niekiedy bardzo rygorystyczne wymogi narzucane przez prawo przewozowe oraz wnikliwie analizuje stan faktyczny. Dzięki doświadczeniu, ciągłemu kontaktowi z klientem i indywidualnym podejściu do każdej sprawy osiągamy dobre rezultaty.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego / postępowania rozwodowe

Prawo rodzinne jest szczególnie wrażliwą gałęzią prawa. Dobór właściwych rozwiązań z zakresu prawa rodzinnego wymaga zarówno dobrej znajomości przepisów prawa jak i doświadczenia życiowego. Świadcząc pomoc prawną w tym zakresie kancelaria kładzie nacisk na zrozumienie klienta, dokładne zbadanie okoliczności sprawy oraz wybranie strategii procesowej w ścisłej współpracy z klientem. Świadczymy pomoc prawną między innymi w sprawach o separację, rozwód, ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, wykonywanie i egzekucja kontaktów z małoletnimi dziećmi, o alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej .

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez podmioty administrujące (organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego). Działalność organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego odnosi się do wielu aspektów życia, na tym polu można wyróżnić: prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska,  gospodarki nieruchomościami, prawo drogowe i transportowe. Wszelkie działania podejmowane przez administrację publiczną mogą być przedmiotem kontroli. Oferujemy reprezentacje i prowadzenie spraw przed organami administracyjnymi na wszystkich etapach, w tym w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Kancelaria  posiada  również doświadczenie w sporach z organami podatkowymi i organami celnymi.